oNs netwerk

Een goed netwerk zorgt voor een brede expertise en inzet!

MediClara werkt in haar projecten en opdrachten vaak praktisch samen met andere organisaties en experts. Zo kunnen we in ons werk een heel brede expertise aanboren en inzetten.

 

Wat doet MediClara voor u?

  • Waar nodig u en uw medewerkers praktisch ondersteunen bij het nauwkeurig  benoemen van het doel van de – nieuwe of verbeterde– zorgactiviteit. Wij helpen bij:

– het verzamelen van (aanvullende) informatie over het probleem waarop de zorgactiviteit is gericht en over resultaten die misschien elders al zijn geboekt;

– de voorbereiding en de begeleiding van gesprekken of bijeenkomsten over het doel van de activiteit;

– het besluitvormingsproces.

  • Wij begeleiden u en uw medewerkers bij de keuze van de passende maatregelen en de uitvoering daarvan. Denk aan de volgende stappen:

– keuze van de inhoud en vorm van de nieuwe of verbeterde zorgactiviteit(en);

– bepalen welke voorwaarden hiervoor gerealiseerd moeten worden;

– concrete passende maatregelen uitwerken en vaststellen;

– uitvoering van de maatregelen;

– volgen en rapporteren van de voortgang;

– op geleide van de ervaring en de gemeten voortgang bijsturen.

Onderzoeksinstellingen

MediClara zoekt waar nodig de samenwerking met universitaire onderzoeksafdelingen op. In het verleden werd samengewerkt met afdelingen van het VU medisch centrum en van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze samenwerkingsrelatie is enerzijds de voedingsbodem voor nieuwe projecten, anderzijds bieden deze contacten de toegang tot expertise om wetenschappelijk verantwoord onderzoek te doen naar de uitkomsten van veranderingen in de zorg. Masterstudenten van de AVAG  (Verloskunde Acadamie Amsterdam Groningen) voeren regelmatig onder begeleiding exploratieve onderzoeken uit voor MediClara.

Materiedeskundigen

In elk project zoekt MediClara aansluiting bij de werkomgeving waarin de verandering moet plaatsvinden. Dit doen wij door voor elk projectteam inhoudelijk deskundigen en zorgprofessionals uit het veld aan te trekken. Deze projectmedewerkers zijn zowel betrokken bij de opzet als bij de uitvoering van het project. Ze kennen de specifieke problemen van het werkterrein en worden door hun collega’s makkelijk geaccepteerd als vraagbaak en coach.

Beroepsgroepen/organisaties

Beroepsorganisaties spelen een grote rol in de verbetering van zorgprocessen door het opstellen van standaarden en de invoering van systemen voor kwaliteitsbewaking. Bij nieuwe verbeterprojecten oriënteert MediClara zich daarom op het beleid en de activiteiten van de relevante beroepsorganisaties. We zoeken aansluiting bij de activiteiten van de beroepsorganisatie en zoeken naar mogelijkheden voor een actieve ondersteuning van projecten. Verbeterprojecten zijn immers gebaat bij een sterk draagvlak.